Privacyverklaring

Privacyverklaring

Wie is Vayara?

Dit is de privacyverklaring van Vayara (hierna ook aangeduid met “zij” of “Vayara”) handelend onder de namen “Yara Gilissen” en “Vayara” gevestigd te Torenstraat 9C, 6267 ER Cadier en Keer, KvK 75409917, BTW: NL002221414B17. Vayara is verantwoordelijke als bedoeld in de wet- en regelgeving op het gebied van privacy

 

Wanneer verwerkt Vayara uw informatie?

Vayara verwerkt persoonsgegevens van u op het moment dat u zich op enigerlei wijze tot Vayara wendt en daarbij uw gegevens bij Vayara achterlaat. Dit kan via de website wanneer u contact met Vayara opneemt, bij een persoonlijke afspraak of als u Vayara per email/brief dan wel telefoon benadert of als (potentieel) zakelijke relatie uw diensten aanbiedt.

 

Voor welke doeleinden gebruikt Vayara uw informatie?

Vayara zal uw gegevens met de volgende doeleinden gebruiken c.q. verwerken:

 • Wanneer u uw contactgegevens bij Vayara achterlaat beschouwt Vayara dit als toestemming om uw gegevens te verwerken met het doel om contact met u op te nemen;
 • In het voortraject richting een mogelijke dienstverlening zal Vayara gegevens verwerken welke noodzakelijk zijn om tot een correct en volledig voorstel te komen voor de dienstverlening, en een offerte aan u uit te brengen;
 • Wanneer u met Vayara een overeenkomst tot opdracht sluit zal Vayara persoonsgegevens verwerken welke noodzakelijk zijn voor het sluiten van een rechtsgeldige overeenkomst;
 • Na het sluiten van een overeenkomst tot opdracht zal Vayara gegevens verwerken met het doel deze overeenkomst deugdelijk uit te oefenen, de overeengekomen onderdelen van de overeenkomst bij u in rekening te kunnen brengen en financiële administratie te kunnen voeren. E.e.a. afhankelijk van de aard en inhoud van de overeenkomst;
 • Om een relatie gericht op het verwerven en uitvoeren van opdrachten aan te gaan, te onderhouden en hiervoor een (financiële) administratie te voeren.

Ook kan Vayara uw persoonsgegevens voor de navolgende doeleinden gebruiken:

 • Om uitvoering te geven aan de door u – via de website - gevraagde dienstverlening;
 • Voor legitieme bedrijfsprocessen en activiteiten, waaronder bijvoorbeeld het genereren van managementinformatie en -rapportage;
 • Naleving van of onderzoek naar (vermoedelijke) overtreding van overeengekomen afspraken, interne beleidsregels/instructies en/of wet- en regelgeving;
 • Om de geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen;
 • Om u te informeren over onze dienstverlening of overige activiteiten en om u aanbiedingen te kunnen doen, tenzij door u wordt aangegeven dat u hierop geen prijs stelt.

Welke persoonsgegevens verwerkt Vayara?

Vayara kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • NAW-gegevens (naam, initialen, adres, woonplaats)
 • Emailadres, telefoonnummer en eventuele andere contactgegevens
 • Aanspreektitel, geslacht, geboortedatum
 • Nationaliteit, geboorteplaats, burgerlijke staat
 • Bankrekeningnummer
 • Andere informatie benodigd voor de uitvoering van een opdracht en/of werkzaamheden.
 • Zakelijke contactgegevens
 • Gegevens voor het onderhouden van de relatie
 • Overige zakelijke gegevens (zoals bijv. bankrekeningnummer, BTW nummer, KvK nummer)

Indien Vayara in het kader van de uitvoering van een overeenkomst gegevens verwerkt van derden die onder uw verantwoordelijkheid vallen zal Vayara met u een verwerkersovereenkomst aangaan.

 

Grondslagen van verwerking persoonsgegevens

Vayara zal uw persoonsgegevens slechts verwerken op basis van een geldige verwerkingsgrondslag. De geldige verwerkingsgrondslagen als gesteld in de AVG betreffen:

 1. Toestemming van de persoon om wie het gaat.
 2. Het is noodzakelijk om een overeenkomst uit te voeren.
 3. Het is noodzakelijk wegens wettelijke verplichting
 4. Het is noodzakelijk om vitale belangen te beschermen.
 5. Het is noodzakelijk om een taak van algemeen belang of openbaar gezag uit te oefenen.
 6. Het is noodzakelijk om het gerechtvaardigde belang van Vayara te behartigen.

 

Beveiliging van uw informatie

Vayara spant zich tot het uiterste in om passende maatregelen te nemen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen onrechtmatige verwerking en/of verlies.

Hoe wordt uw informatie gedeeld?

Vayara is een eenmanszaak zonder personeel. Zou Vayara personeel in dienst nemen dan zijn uw persoonsgegevens binnen Vayara inzichtelijk voor de personeelsleden die daarbij een belang hebben voor de uitvoering van hun werkzaamheden (need-to-know basis).

Uw persoonsgegevens worden mogelijk ook gedeeld met externe partijen zoals externe dienstverleners van Vayara die inzicht hebben in de administratie van Vayara (bijvoorbeeld een boekhouder). Uw persoonsgegevens worden mogelijk gedeeld met externe dienstverleners die via Vayara werkzaamheden aan u leveren of op andere wijze mede uitvoering geven aan de overeenkomst tussen u en Vayara, hiervan wordt u altijd op de hoogte gesteld.

Vayara verstrekt slechts de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor deze externe partijen om hun werkzaamheden te doen. Met al deze partijen sluit Vayara een verwerkersovereenkomst.

Ook verstrekt Vayara uw persoonsgegevens aan externe partijen zoals politie en overheidsinstellingen indien Vayara daartoe op grond van de geldende wet- en/of regelgeving, door middel van een gerechtelijk bevel of een rechtelijk vonnis zijn gerechtigd of worden verplicht, dan wel daartoe toestemming van u heeft verkregen.

 

Hoe wordt uw informatie verkregen?

Uw informatie wordt verkregen ofwel rechtstreeks via uzelf, ofwel uit openbare bronnen. Vayara verkrijgt geen persoonsgegevens via derden tegen betaling. Mogelijk verkrijgt Vayara uw gegevens van derden in het kader van het uitvoeren van werkzaamheden voor u of voor deze derde. Met deze partij zal Vayara een verwerkersovereenkomst sluiten.

 

Hoelang wordt uw informatie bewaard?

Uw persoonsgegevens worden zo kort als mogelijk bewaard. Dit is in ieder geval voor zolang dit noodzakelijkerwijze volgt uit verplichtingen op basis van wet - en regelgeving en voor zolang dit noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Vayara maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

 

Wat zijn uw rechten?

U heeft recht van inzage en correctie van uw persoonsgegevens, dit houdt in dat u Vayara op elk gewenst moment kunt verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens of om het wijzigen, aanvullen of verwijderen ervan.

Daarnaast kunt u Vayara verzoeken om de persoonsgegevens die zij over u verwerkt te beperken en/of om uw persoonsgegevens over te dragen (dataportabiliteit).

Ook heeft u recht op bezwaar over de wijze waarop Vayara met uw persoonsgegevens omgaat, alsmede kunt u uw bezwaar kenbaar maken ingeval u geen informatie van Vayara wenst te ontvangen over haar dienstverlening of overige activiteiten. U kunt hiertoe uw klacht kenbaar maken aan Vayara. U heeft tevens het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Mocht u overgaan tot het intrekken van uw toestemming om bepaalde gegevens te verwerken, dan is het mogelijk dat Vayara u geen deugdelijke en/of volledige dienstverlening meer kan bieden. Mocht Vayara om deze reden niet kunnen voldoen aan haar verplichtingen op basis van een mogelijke overeenkomst tussen u en Vayara, en is de intrekking van uw toestemming daarvan de oorzaak, dan is dit gebrek in de nakoming niet aan Vayara toe te rekenen.

 

Bij vragen, opmerkingen en klachten

Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft met betrekking tot deze privacyverklaring of de manier waarop Vayara uw persoonsgegevens registreert, gebruikt of verwerkt wordt u verzocht  contact op te nemen met Vayara via de op deze website gepubliceerde contactgegevens.

Contact

yara@vayara.nl

+31 (0)6 30 18 65 76

 

Aanpassingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan tussentijds worden aangepast, het meest actuele privacy statement is te allen tijde via deze website te raadplegen.